Informació Professional

Salut de l'adult

1. Estils de Vida 2. Risc Cardiovascular - Patologies 3. Risc de Càncer 4. Vacunacions
Img Portada

1. ESTILS DE VIDA

1.1. Activitat Física

Garbellament: Tota la població

Freqüència: Cada 2 anys

Definicions:

Actiu Aconseguix un gasto calòric diari de 3.000 Kcal. o superior, o fa exercici o esport amb les característiques de duració, freqüència i intensitat recomanades (1).

Parcialment actiu

Realitza algun tipus d'exercici o esport però no amb les característiques de duració, freqüència i intensitat recomanades

Inactiu

No realitza cap tipus d'exercici o esport ni aconseguix un gasto calòric diari de 3.000 Kcal. o superior

(1) Característiques de duració, freqüència i intensitat recomanades

A Activitat laboral que ocasione un gasto de 3.000 Kcal. /dia
B 30 minuts o més d'activitat física (AF) moderada-intensa la majoria dels dies de setmana (pujar escales, treballs casolans, jardineria, ball, caminar).
C Exercici o esport aeròbic en temps lliure almenys 3 vegades no consecutives per setmana amb una duració mínima cada sessió de 40 minuts i amb una intensitat que produïsca una freqüència cardíaca del 60-85% de la màxima teòrica

Intervencions:

Actiu

Consell de reforç o manteniment

Parcialment actiu

Consell d'augment per a aconseguir les característiques de duració, freqüència i intensitat recomanades

Inactiu

Consell d'augment per a aconseguir les característiques de duració, freqüència i intensitat recomanades

En qualsevol cas la recomanació s'adaptarà a la situació clínica, social, laboral i preferències de l'usuari. En els pacients amb patologia de base s'adaptaran les recomanacions a les pròpies de la seua patologia.

Criteris de derivació al metge: Pacients de risc per la seua situació clínica.

1.2. Alcohol

Garbellament: Tota la població

Freqüència: Cada 2 anys

Definicions:

Consum alt Entre 170-280 g/ setmana en baró i entre 110-170 g/setmana en dona.

Consumidor de risc

Més de 280 g/setmana en baró i més de 170 g/setmana en dona

Més de 50 g/dia una o més vegades al mes

Intervencions :

Quantificació de la ingesta : habitualment el bevedor de risc sense desviacions conductuals no té percepció d'estar transgredint un límit i no sol ocultar el consum a la seua metge o infermera en el context d'una entrevista en un clima de confiança i cordialitat.

S'aconsella la quantificació setmanal per la tendència a què el consum es concentre o augmente en els caps de setmana tant en bevedors ocasionals com en bevedors diaris.

Respecte a la quantificació de diferents quantitats de begudes alcohòliques en Unitats (1 Unitat = 10 grams ), veure la taula següent (annex 5 de la Guia d'Actuació Clínica corresponent).

Tipus de beguda

Volum

Nº Unitats

Vi 1 got (100 cc) 1
1 litre 10
Cervesa 1 canya (200 cc) 1
1 litre 5
Destil·lats
(ginebra, vodka, whisky, etc.)
1 rebentat (25 cc) 1
1 copa (50 cc) 2
1 combinat (50 cc) 2
1 litre 40
Generosos
(xerés, cava, vermut)
1 copa (50 cc) 1
1 vermut 2
1 litre 20

Consum alt: Informació, pacte de consum i possibilitat de seguiment.

Consum de risc: Derivació al metge. Seguir les recomanacions de les Guies Actuació Clínica de la Conselleria de Sanitat.

Ficha catalográfica

Guies d'Actuació Clínica: Atenció Primària de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Sanitat, 2002

Descàrrega

Criteris de derivació al metge: Consum de risc.

A realitzar pel metge: Analítica de marcadors biològics, mesurament de conducta dependent (test de dependència a l'alcohol o SDA de MALT). Intervenció per mitjà d'informació, pacte de consum i possibilitat de seguiment o de fàrmacs. Derivació a Unitat de Conductes Addictives si procedix.

1.3. Obesitat

Garbellament : Tota la població. Mesurament de talla en la primera visita.

Freqüència : Mesurament de pes i càlcul de l'índex de massa corporal (IMC) cada 4 anys.
IMC = pes (kg) / talla (m 2 )

Definicions :

Baix pes:

IMC menor de 18,5 kg/ m 2

Normopeso:

IMC entre 18,5 i 24,9 kg/m 2

Sobrecàrrega:

IMC entre 25 i 30 kg/m 2

Obesitat:

IMC més de 30 kg/m 2

Intervencions :

Baix pes:

Revisió clínica, avaluació nutricional i considerar sospita de Trastorn de la Conducta Alimentària.

Normopeso:

Consell de reforç

Sobrecàrrega:

Dieta, exercici.

Obesitat:

Dieta, exercici i suport psicològic. Inclusió en programa d'obesitat. Seguir les recomanacions de les Guies d'Actuació Clínica de la Conselleria de Sanitat.

Criteris de derivació al metge : obesitat que condiciona altres problemes de salut afegits o patologies cròniques.

1.4. Tabac

Garbellament: Tota la població

Freqüència: Cada 2 anys

Definicions:


  Fumador : Fumador diari de qualsevol quantitat de cigarrets durant l'últim mes. Persona que respon afirmativament a la pregunta ¿fuma vosté?

Mesurament del consum per mitjà de paquets/any:
- Paquets/any: nombre de paquets que fuma al dia multiplicat per nombre d'anys que porta fumant. Pej.- 1 paquet al dia durant 20 anys = 20 paquets/any.
- Valoració de la fase de canvi conductual per mitjà del test de Prochaska-Diclemente: precontemplativa, contemplativa, de preparació, d'acció, de manteniment, de recaiguda.

  ExFumador: Almenys 6 mesos continuats sense fumar.


Intervencions :


  Fumador:


-  Actuació en funció de la fase de canvi conductual.

-  Consell clar, personalitzat, ressaltant els aspectes positius, sistemàtic i repetit al llarg del temps a tots els pacients perquè deixen de fumar.

-  Ús de sistemes de registre específics o de recordatoris en les històries clíniques. Açò pareix augmentar la probabilitat d'intervenció sobre el consum de tabac en els pacients que acudixen a les consultes.

-  Programació d'activitats de seguiment (visites o telefonades) en les primeres dos setmanes després de deixar de fumar, que és el període de major risc per a les recaigudes.

-  Utilització de guies i d'altres materials d'autoajuda.

-  Ús de substituts de la nicotina com a suport al consell i al seguiment, especialment en fumadors molt dependents (els que fumen més de 15 cigarrets cada dia o els que fumen el seu primer cigarret en els primers 30 minuts després d'alçar-se). Milloren, encara que no anul·len completament, els símptomes d'abstinència a la nicotina. Abans de començar el seu ús, ha de deixar-se completament de fumar. Estan comercialitzats els xiclets i els pegats de nicotina. El pegat ha d'utilitzar-se sobre pell barbameca, preferentment sobre el tòrax, començant el dia que es deixa de fumar. Cal canviar la localització del pegat cada dia i no repetir-la en una setmana. Ha d'usar-se 2 mesos i després discontinuar el seu ús. El xiclet ha de mastegar-se lenta i intermitentment, permetent que la nicotina s'absorbisca des de la mucosa bucal. Han d'utilitzar-se un mitjana de 8-12 xiclets cada dia, evitant sobrepassar els 30 xiclets diaris, però consumint un número suficient de peces. Es poden utilitzar pautes de dosificació fixes: un xiclet cada hora mentres s'està despert. Es recomana mantindre l'ús del xiclet durant 3 mesos i després reduir lentament. Els substituts de nicotina estan contraindicats en l'embaràs o lactància, infart agut de miocardi recent, arítmia severa o que està empitjorant.

-  L'hidrocloruro de bupropión està indicat en fumadors amb alta dependència. S'ha d'utilitzar només en fumadors que vullguen deixar de fumar i que fixen una data concreta. Caldrà valorar els casos amb contraindicacions mèdiques, les dones gestants/mares en període de lactància i els adolescents.

-  Seguir les recomanacions de les Guies de la Conselleria de Sanitat.


  ExFumador: Consell de reforç .


Criteris de derivació al metge : Fumadors amb dependència al tabac que es troben en fase d'acció per al canvi. Pel metge: Valorar derivació a Unitat de Conductes Addictives (UCA).

2. RISC CARDIOVASCULAR PATOLOGIES

2.1. Hipertensió Arterial

Garbellament : Tota la població.

Freqüència : Cada 2 anys.

Una sola mesurament de PA. Si el mesurament de PA és superior o igual a 140 mm .Hg. sistólica i/o 90 mmHg diastòlica fer confirmació: 3 determinacions realitzades en un total de 7 dies.

Definicions:

Hipertensió: Pressió Arterial (PA) major o igual a 140 mm .Hg. sistólica i/o 90 mmHg diastòlica en tres determinacions realitzades en un total de 14 dies a 3 mesos.

Intervencions :

Hipertens nou Incloure en programa d'hipertensió

Hipertens conegut

Valorar grau de control. Bon control PA < 140/90 mmHg. En diabètics PA < 130/80 mmHg. Incloure en programa si no ho estava.

Criteris de derivació al metge :

Hipertens de nou diagnòstic Seguir les recomanacions de les Guies de la Conselleria de Sanitat.

Hipertens conegut de mal control

Seguir les recomanacions de les Guies de la Conselleria de Sanitat.

2.2. Diabetis

Garbellament : Tota la població.

Freqüència : Cada 2 anys.

Mesurament de glucèmia capil·lar. Si el mesurament és superior a 110 mg/dl realitzar confirmació per mitjà de glucèmia en dejú en sang venosa.

Definicions :

Diabetis:

Glucèmia en dejú en sang venosa > a 126 mg/dl en dos determinacions. També es pot considerar el diagnostique si el pacient presenta símptomes inequívocs i glucèmia >200 mg/dl en una sola determinació o pacients amb glucèmia >200 mg/dl després de sobrecàrrega oral de glucosa.

Glucèmia basal alterada:

Glucèmia en dejú en sang venosa menor de 126 mg/dl però major de 110 mg/dl en dos determinacions o pacients amb glucèmia entre 140 i 200 mg/dl després de sobrecàrrega oral de glucosa.

Intervencions :

Diabètic nou

Incloure en programa de diabetis .

Càlcul del risc cardiovascular per taula de Frammingham

Diabètic conegut

Valorar grau de control. El criteri de control es basarà en el nivell d'Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c). Bon control HbA1c < 7%. Incloure en programa si no ho estava.

Criteris de derivació al metge:

Diabètic de nou diagnòstic

Seguir les recomanacions de les Guies de la Conselleria de Sanitat.

Diabètic conegut de mal control

Seguir les recomanacions de les Guies de la Conselleria de Sanitat.

2.3. Dislipemia

Garbellament : Tota la població.

Freqüència : Cada 4 anys.

Una sola mesurament de colesterol total (CT). Si el mesurament de CT és superior o igual a 250 mg/dl confirmar per mitjà de sol·licitud de perfil lipídico (colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL i triglicéridos).

Definicions :

Dislipemia: colesterol total > 250 mg/dl o 200 mg/dl si hi ha factors de risc (HTA, tabaquisme, diabetis).

Intervencions :

Dislipemia nova

Incloure en programa de dislipemia. Càlcul del risc cardiovascular per taula de Frammingham.

Dislipemia coneguda

Valorar grau de control.

El criteri de control es basarà en el nivell de colesterol LDL. Bon control colesterol LDL < 160 mg/dl.

En diabètics LDL < 100 mg/dl. Si hi ha malaltia cardiovascular: Incloure en el programa corresponent si no ho estava.

Criteris de derivació al metge:

Diabètic de nou diagnòstic

Seguir les recomanacions de les Guies de la Conselleria de Sanitat.

Diabètic conegut de mal control

Seguir les recomanacions de les Guies de la Conselleria de Sanitat.2.4. Perímetre Abdominal

El mesurament es realitza a nivell del melic.

Es consideren xifres normals fins a 102 cm en l'home i fins a 88 cm en la dona. Per damunt d'estes xifres hi ha risc de patir malaltia cardiovascular i cal recomanar dieta i exercici físic.

3. RISC DE CÀNCER

3.1. Càncer de mama

Seguir les recomanacions del Programa de prevenció del càncer de mama de la Conselleria Sanitat.

Freqüència: cada 2 anys

Ficha catalográfica


Programa de prevenció del càncer de mama a la Comunitat Valenciana , 1998
Conselleria de Sanitat, 1998Descàrrega3.2. Càncer de cervix

Seguir les recomanacions del Protocol de detecció precoç de càncer de cervix de la Conselleria Sanitat.

Freqüència: "... l'interval entre proves serà de 3 anys, per a aquelles dones el resultat de de les quals la citologia siga normal o negatiu i la presa tècnicament satisfactòria. En determinades situacions sense factors de risc l'interval es pot allargar als cinc anys "

Detección precoz de cáncer de cervix

Detecció precoç de càncer de cervix
Conselleria de Sanitat 2004
Informe de salut 72

Descàrrega

3.3. Càncer d'endometri

Preguntar a dones amb menopausa establida per l'aparició d'hemorràgia vaginal.

4. VACUNACIONS

Regulat en la Orde de 13 d'abril del 2005 , de la Conselleria de Sanitat, (DOGV nº 5016 de 30-05-05) per la qual s'aprova el Programa de Vacunació en Adults a la Comunitat Valenciana.

vacunes arreplegues en l'informe de Salut de l'Adult

vacuna Recomanacions Pauta

diftèria-tètans

Si s'ha completat la primovacunación (3 dosi) administrar una dosi de reforç cada 10 anys.

Adults no vacunats o que ho estan de forma incompleta iniciar o completar la vacunació.

3 dosi , amb un interval de 1-2 mesos entre les dos primeres dosis (mínim 4 setmanes) i de 6 a 12 mesos entre la segona i la tercera.
Dosi de reforç cada 10 anys

Grip

Grups amb alt risc de patir complicacions gripals:

-persones majors de 60 anys.

-persones amb malalties cròniques cardiovasculars o pulmonars, diabetis melitus, insuficiència renal, hemoglobinopatias, o immunosupressió (incloent l'originada per fàrmacs).

-ingressats en residències d'ancians o en altres centres.

-persones que presten assistència a malalts crònics de qualsevol edat.

-embarassades de 2º o 3º trimestre.

-personal sanitari i persones que presten servicis comunitaris essencials.

Una dosi anual

Pneumococ

(polisacarídica)

Persones ancianes que viuen en institucions tancades.

Individus inmunocompetentes amb risc de malaltia neumocócica o amb malaltia crònica (diabetis, hipertensió, cirrosi, insuficiència renal, mieloma múltiple, alcoholisme,...).

Persones amb infecció per VIH.

Transinsubordinació d'òrgans associats amb immunosupressió.

Una sola dosi. La revacunació no es recomana de forma rutinària. Només es recomana una dosi de revacunació en individus vacunats fa més de 5 anys i en les circumstàncies següents:

  Majors de 65 anys, que van rebre per alguna indicació especial, la primera dosi abans dels 65 anys.

  Persones amb alt risc d'infecció neumocócica greu (asplenia, fallada renal crònic, síndrome nefrótico, o altres condicions associades amb immunosupressió)

Pallola Rubèola Parotiditis (TV) Oferir i recomanar l'administració d'una dosi de triple vírica als adults no vacunats o sense història documentada prèvia de malaltia, especialment dones en edat fèrtil.

Amb caràcter general a les persones nascudes a partir de 1971, que no hagen passat la pallola i que no tinguen contraindicació mèdica.

Una dosi

Orde 13 abril del 2005, Conselleria de Sanitat (DOGV nº 5016 de 30-05-05) Ministeri de Sanitat i Consum. Vacunació en adults. Recomanacions, 2004.