Escola Infermeria
Informació General
Història de l'Escola
Imagen Portada Professional

Història de l'Escola Universitària d'Infermeria La Fe

Esta Escola va començar a funcionar en el curs 1969-70 com a Escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris Femenins, depenent en l'acadèmic de la Facultat de Medicina de la Universitat Literària de València i en tot allò econòmic i administratiu de l'antic Institut Nacional de Previsió.

Els plans d'estudis corresponia a l'aprovat en el Decret de 4 de desembre de 1953, publicat en el Boletín Oficial del Estado.

Els estudis eren en règim d'internat i l'Escola era només per a dones, havent-hi cinquanta places per a cada un dels tres cursos de què constava la carrera. A l'inici es va habilitar per a internat un ala de la planta sexta del pavelló de Rehabilitació del complex sanitari denominat "Ciutat Sanitària La Fe".

Els òrgans gestors de l'Escola eren el Patronat i la Junta rectora. El primer equip directiu va estar format per Concepció Valero Alarcón, Infermera Cap d'Escola i Mª Soledad Capilla Valero, secretària d'Estudis.

El 26 d'abril de 1971 es funda l'actual edifici com a Escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris Femenins i Comares. En ell, a més de l'Escola, l'internat, la cuina i el menjador per a les alumnes i professores d'Infermeria, estaven ubicades les dependències següents:

En 1977 s'aprova la transformació en Escola Universitària d'Infermeria, integrant-se en la Universitat Literària de València, actual Universitat de València. Estudi General, com a Escola adscrita, i els estudis passen a ser mixtos i en règim d'externat per a tots els alumnes. S'establix un numerus clausus de cinquanta-seixanta alumnes per curs.

Després del canvi a règim d'externat, l'edifici ha patit nombroses transformacions i s'han anat ubicant en ell múltiples servicis de l'Hospital La Fe i Servicis centrals de la Conselleria de Sanitat.

En l'actualitat les dependències de l'Escola són les següents: