Escola Infermeria
Estructura
Prevenció de riesgo infeccioso en el personal sanitario Códi Deontológic CIE Cód Deontológic de l'infermería Espanyola
Imagen Portada Professional

Prevenció de riesgo infeccioso en el personal sanitario

INTRODUCCIÓ:

Previndre l'accés dels gèrmens dels pacients als professionals sanitaris en l'hospital ha sigut un objectiu important des del segle XVIII. Igual que la prevenció de les infeccions adquirides pels pacients en l'hospital.

Per això, al llarg d'estos anys, s'han anat aplicant mesures que serviran de barrera en el contacte amb els agents infecciosos.

És evident que la protecció ha de ser bidireccional: Pacient ? Treballador, amb això els individus que treballen o ingressen en els hospitals aconseguixen previndre les infeccions nosocomiales.

Els mecanismes de prevenció seran:

1. PREVENCIÓ PRIMÀRIA: BARRERES A L'EXPOSICIÓ

Estos recursos no compliran el seu objectiu si el seu ús no és sistemàticament introduït en el treball quotidià.

2. PROFILAXI DE DISPOSICIÓ

Disminució de la susceptibilitat del personal sanitari enfront de determinades malalties infeccioses inmunoprevenibles.

Açò s'aconseguix per mitjà de la Immunització Activa o Vacunació:

En els Hospitals es recomana la vacunació Antitetànica i Antidiftèrica com pròpies de la població adulta i l'Antigripal, antihepatitis B, antihepatitis A, Triple Vírica i Antivaricel·la com especialment indicada en personal que treballa en els Hospitals.

S'haurà de tindre en compte en cada cas les possibles contraindicacions i precaucions. En el cas dels alumnes de l'Escola Universitària d'Infermeria La Fe, estos hauran de ser vacunats en el seu Centre de Salut davall la vigilància del seu Metge de Capçalera corresponent. Abans d'incorporar-se a les pràctiques hospitalàries hauran de tindre completat el calendari vacunal que en cada cas en particular estiga aconsellat.

3. ACTUACIÓ DESPRÉS D'UNA EXPOSICIÓ A SANG O FLUIDS CORPORALS

L'exposició a patògens vehiculizados per la sang o altres fluids corporals potencialment contaminats constituïx un dels principals riscos laborals del personal sanitari. L'exposició pot produir-se per contacte percutáneo (punxada, tall, pell lesionada) o a través de mucoses.

Per això, davant d'una exposició agressiva a sang o fluids orgànics s'han de seguir les indicacions següents:

A. Descontaminació de la zona exposada:

  - Si és esguitada sobre pell: s'eliminarà la matèria orgànica el més ràpidament possible per mitjà de llavat amb un sabó antisèptic.

  - Si és esguitada sobre mucosa conjuntival: llavar repetidament amb sèrum fisiològic.

  - Si és esguitada sobre mucosa bucal: rentades amb povidona iodada al 10%.

  - Si s'ha produït alteració en la integritat de la pell (punxades, talls, erosions, etc.): procedir a un llavat amb sabó antisèptic, afavorir l'eixida de sang i pinzellar la ferida amb qualsevol antisèptic (povidona, clorhexidina, etc.).

  - Abans de reprendre l'activitat, retirar l'instrumental contaminat amb la sang del treballador , llavat de mans adequat a la maniobra i col·locació de nous guants.

B. En el cas dels alumnes de l'Escola Universitària d'Infermeria La Fe, l'alumne que ha patit l'accident biològic (punxada, tall, etc.) informarà en el servici en què estiga realitzant les pràctiques, posteriorment haurà d'anar a la Secretaria de l'Escola on localitzaran la professora responsable per a informar-li i que li acompanye al Servici de Medicina Preventiva, allí li realitzaran les proves oportunes i el seguiment.

C. Així mateix, en Secretaria de l'Escola li proporcionaran un full de sol·licitud de prestació del Segur Escolar (si l'alumne està acollit a ell) i un justificant d'haver abonat les taxes corresponents.

D. El comunicat d'accident (en el full de prestació) haurà d'estar firmat per un testimoni de l'accident (infermera, professora, company de pràctiques, etc.) si disposa d'ell.

E. Amb el comunicat omplit i una fotocòpia del DNI, haurà de dirigir-se a la seu del Segur Escolar: C/ Dr. Vicente Saragossa, 1, 4a, 7a (cantó Av. Primat Reig). TELÈFON: 96 326 98 18. HORARI D'ATENCIÓ: d'11 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

4. PERSONAL PORTADOR DE VIRUS TRANSMISSIBLES PER SANG

Al març de 1998, el Ministeri de Sanitat i Consum va editar unes recomanacions relatives a estos professionals. En este document es definixen com a Procediments Invasors amb Probable risc d'Exposició accidental als virus de transmissió sanguínia (PIPE), aquells en què les mans enguantades d'un treballador poden estar en contacte amb instruments tallants, puntes d'agulla, o fragments de teixits punxants o tallants (espícules d'os, dents), situades en l'interior d'una cavitat oberta del cos, ferida o espai anatòmic, o aquells en què les mans o puntes dels dits poden no estar completament visibles durant tot o part del procediment.

No es consideren de risc els procediments en què les mans o les puntes dels dits del treballador estan visibles i fora del cos del pacient, durant tot el temps que dura el procediment, ni tampoc els exàmens interns o procediments que no requerisquen l'ús d'instruments tallants. Exemples d'estos procediments són l'extracció de sang, la col·locació de vies intravenoses, la realització de sutures superficials o endoscòpies i la incisió d'abscessos no profunds. En estos casos és prou la utilització estricta i sistemàtica de les normes habituals de control de la infecció, en especial de les precaucions estàndard.

El Ministeri de Sanitat i Consum, recomana la creació de comissions d'Avaluació per a l'estudi personalitzat i estrictament confidencial dels casos.

Quan un treballador sanitari és portador del Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH), del Virus de l'Hepatitis B (VHB) o del Virus de l'Hepatitis C (VHC), ha d'avaluar-se el risc de transmissió als pacients en funció de la seua activitat laboral.

Quan no realitzen PIPE poden continuar desenvolupant el seu treball habitual.

Si realitzen procediments invasors no inclosos entre els PIPE i apliquen en el seu treball les precaucions estàndard, poden continuar desenvolupant la seua activitat habitual, i el seu metge pot fer les consultes que considere oportunes a la Comissió d'Avaluació corresponent.

Quan el treballador sanitari realitze PIPE pot requerir la restricció de la seua activitat laboral en funció del virus i de la seua situació clínica, havent de ser la Comissió d'Avaluació corresponent la que avalue el cas. Quan siguen necessàries algunes limitacions es determinaran de forma individual per les autoritats sanitàries competents.

PRECAUCIONS ESTÀNDARD A SEGUIR PER TOT EL PERSONAL SANITARI

Estes mesures són bàsiques a fi de previndre la transmissió d'infeccions tant al treballador sanitari com al pacient. En el transcurs de la carrera, en les diferents assignatures i durant les pràctiques simulades, es donaran coneixements més profunds sobre les precaucions estàndard, les manipulacions que comporten més riscos i els protocols d'aïllament.

Objectiu:

Aplicació:

Duració:

Habitació:

Màscara o protectors oculars:

Bates:

Llavat de mans:

Guants:

Quan cal procedir al canvi de guants?:

Quan no cal utilitzar guants?:

Articles o equips per a l'atenció del pacient:

Taques de sang:

Robes:

Mostres de laboratori:

Objectes punxants o tallants:

  A fi d'evitar accidents: