Escola Infermeria

Estructura

Òrgans de Gestió

Imagen Portada Professional

ÒRGANS DE GESTIÓ de l'Escola Universitària d'Infermeria La Fe

L'equip de Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria La Fe compta amb els següents òrgans d'assessorament en la gestió:

 • Claustre de Professors.
 • Junta d'Escola.
 • Comissió Acadèmica de Títols.
 • Comissió de Revisió de Qualificacions.
 • I a mès totes aquelles Comissions que l'equip directiu i la Junta d'Escola consideren per al bon funcioidnt del Centre.

Claustre de Professors

El Claustre de professors és l'òrgan de participació per a la consulta i seguiment de la gestió de l'Escola.

El Claustre estarà format per tots els professors de l'Escola, l'alumne Delegat de cada curs i un representant del Personal Administratiu i de Servicis (PAS).

Serà convocat pel director/a, que actuarà com a president, quedant vàlidament constituït quan concórreguen a la reunió, la mitat més un dels membres. S'hauran de justificar degudament les absències. El Claustre es reunirà almenys una vegada a l'any, coincidint amb l'obertura de curs acadèmic.

Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents, seran vinculants i s'arreplegaran en l'Acta corresponent que quedarà depositada en l'arxiu de l'Escola. Actuarà com a secretari del Claustre, la representant del PAS.

Són funcions del Claustre:


Junta d'Escola

La Junta d'Escola és l'òrgan que assistix a la Direcció en les seues funcions. Està integrada pels membres següents:


Vocals nats:


Vocals representatius:

Actuarà com a president de la Junta d'Escola el director/a, i com a secretari/a, el Cap d'Estudis de l'Escola.

Quan el tema a tractar ho requerisca, o la Direcció així ho estime convenient, assistirà a la Junta d'Escola qualsevol persona que tinguera relació amb l'Orde del Dia.

La Junta d'Escola es considerarà legalment constituïda quan assistisquen a la reunió la mitat més un dels seus membres. S'haurà de justificar degudament les absències. Els acords seran vinculants i s'arreplegaran en l'Acta corresponent que s'enviarà a cada un dels membres i quedarà depositada en l'Arxiu de l'Escola.

Els vocals representatius del professorat d'Infermeria a dedicació plena seran triats per tot este professorat, de manera que estiguen representades les àrees de coneixements d'infermeria específics que conformen les estructura organitzativa de l'Escola.

El representant dels professors a dedicació parcial serà triat pel seu propi grup de professorat.

El representant del Personal Administratiu i de Servicis (PAS), serà triat per este col·lectiu.

La duració de la representativitat dels vocals del professorat a dedicació plena, a dedicació parcial i del Personal Administratiu i de Servicis (PAS) serà d'un període de quatre anys i reelegible.

La duració de la representativitat dels vocals de l'alumnat estarà en funció de la seua permanència com Delegats de Curs.

La Junta d'Escola, té les funcions següents:

La Junta d'Escola serà convocada de forma ordinària pel director/a, quedant establides les convocatòries mínimes següents:

A més d'estes reunions, se celebraren totes aquelles amb caràcter extraordinari a juí del president o del 25% dels seus membres.

JUNTA D'ESCOLA

MEMBRES

Electes des de curs 2004-05

 • Directora. Esperanza Ferrer Ferrandis
 • Cap d'Estudis. Fe Bregel Gabaldón.
 • Representant d' Infermería Médico-Quirúrgica. Josepa Montón Campos
 • Representant d' Infermeria Comunitària. Mª José Dasí García
 • Representant d'Infermería Materno-Infantil. Mª José Solaesa Casells
 • Representant d'Infermeria en Salut Mental, Infermeria Geriátrica, Administració i Legislació en Infermeria. Pilar Carrascosa Sánchez
 • Representant Professorat d'Infermería. Mar Alcañiz Garran
 • Representant Professorat a dedicació parcial. José Francisco Martí Vidal
 • Representant del Personal Administratiu i de Servicis (PAS). Consuelo Fernández Garrido
 • Delegat/da de primer curs.
 • Delegat/da de segon curs.
 • Delegat/da de tercer curs.

Comissió Acadèmica de Títols

La Comissió Acadèmica de Títols, és una de les comissions de treball de l'Escola el funcioidnt de la qual és permanent.

S'encarrega d'estudiar i informar totes aquelles qüestions de caràcter acadèmic que són competències d'este òrgan. La Comissió Acadèmica de Títols està integrada pels membres següents:

Vocals nats:


Vocals representatius:

La duració de la representativitat dels vocals del professorat a dedicació plena, a dedicació parcial i del Personal Administratiu i de Servicis (PAS) serà d'un període de quatre anys i reelegible.

La duració de la representativitat dels vocals de l'alumnat estarà en funció de la seua permanència com Delegats de Curs.

La Comissió Acadèmica de Títols serà convocada pel director/a de forma ordinària o extraordinària quan el tema així ho requerisca, a més podrà ser convocada pel 25% dels seus membres representatius.

Quan el tema a tractar, o la Direcció així ho estime convenient, assistirà a la Comissió Acadèmica de Títols qualsevol persona que tinguera relació amb l'Orde del Dia .

Actuarà com a president de la Comissió Acadèmica de Títols el director/a, i com a secretari, un dels professors.

La Comissió Acadèmica de Títols es considerarà legalment constituïda quan assistisquen a la mateixa la mitat més un dels seus membres. S'haurà de justificar degudament les absències. Els acords seran vinculants i s'arreplegaran en l'Acta corresponent que quedarà depositada en l'Arxiu de l'Escola.

La Comissió Acadèmica de Títols, té les funcions següents:

Col·laborar en el seguiment de la programació docent de les distintes àrees de coneixements.

Organitzar i programar la docència de cada curs acadèmic en les ensenyances que corresponguen.

Resoldre en tots aquelles qüestions d'índole acadèmica que siguen de la seua competència.

Fomentar la coordinació entre els distints professors de les diverses àrees de coneixements, per a evitar les duplicitats innecessàries de continguts.

COMISSIÓ ACADÈMICA DE TÍTOLS

MEMBRES

Electes des de curs 2004-05

Directora.

Esperanza Ferrer Ferrandis

Cap d'Estudis.

Fe Bregel Gabaldón .

Representant d'Infermeria Médico-Quirúrgica.

Josefa Palop Muñoz

Representant d'Infermeria Comunitària.

Victoria Novales Aso

Representant d'Infermeria Materno-Infantil.

Mª José Alemany Anchel

Representant d'Infermeria en Salut Mental, Infermeria Geriátrica, Administració i Legislació en Infermeria.

Amparo Bellver Cebriá

Representant Professorat a dedicación plena.

Javier Velasco Laiseca

Representant Professorat a dedicació parcial.

Salvador Guillén Salazar

Representant del Personal Administratiu i de Servicis (PAS).

Mª del Carmen Mas Mayans

Delegat/da de primer curs.

Delegat/da de segon curs.

Delegat/da de tercer curs.

Comissió de Revisió de Qualificacions

La Comissió de Revisió de Qualificacions serà la competent per a resoldre les impugnacions en la dita matèria, d'acord amb la normativa relativa de la Universitat de València. Estudi General. La Comissió, que serà anomenada per la Junta d'Escola, es renovarà cada quatre anys i estarà composta per:

El director/a o persona en què delegue

Un professor/a de les matèries de Ciències Bàsiques

Un professor/a que representarà a les matèries de Foidnts d'Infermeria; Ètica, Legislació i Administració en Infermeria

Un professor/a que representarà a les matèries d'Infermeria Médico-Quirúrgica i Infermeria Materno-Infantil

Un professor/a que representarà a les matèries d'Infermeria Comunitària; Infermeria Geriàtrica i Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental

Els tres alumnes delegats de cada curs


COMISSIÓ DE REVISIÓ DE QUALIFICACIONS

MEMBRES

MEMBRES del

Curs 2005-06

Directora:

Esperanza Ferrer Ferrandis

Representant de les materias: Foidnts d'Infermeria; Legislació i Ètica profesional; Administració de serveis d'Infermeria.

Pilar Carrascosa Sánchez

Representant de les materies impartides por els professors col.laboradors

José Francisco Martí Vidal

Representant de les materies: Infermería Médico-Quirúrgica i Infermería Materno-Infantil

Concepción Roldán Penelas

Representant de les materies: Infermería Comunitària; Infermería Geriàtrica i Infermería Psiquiàtrica i de Salut Mental.

Josefina Charco Izquierdo

Delegat/ da de primer curs.

Delegat/ da de segon curs.

Delegat/ da de tercer curs.

Comissió de Millora de la Qualitat Docent

La Comissió de Millora de la Qualitat Docent, és una de les comissions de treball de l'Escola el funcioidnt de la qual és permanent.

S'encarrega d'estudiar i informar totes aquelles qüestions de caràcter acadèmic que milloren la qualitat i faciliten la permanència en l'Escola dels alumnes.

La Comissió de Millora de la Qualitat Docent està integrada pels membres següents:

El Professor Tutor de cada curs.

Dos representants d'alumnes de cada curs.

Les principals funcions de la Comissió de Millora de la Qualitat Docent són les següents:

Orientar i potenciar l'acció tutorial a tot l'alumnat i especialment a aquells amb més dificultat.

Planificar i potenciar activitats culturals.

Planificar i potenciar trobades amb altres titulacions afins.

Acollida i orientació a alumnes de programes d'intercanvi.

COMISISÓ DE MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT

MEMBRES DEL

Curs 2005-06

Professora Tutora de Primer Curs:

Mª José Dasi

Professora Tutora de Segon Curs: Mª Dolores Soler Gomez

Professora Tutora de Tercer Curs: Victoria Novales Aso

Alumnes de Primer Curs

Alumnes de Segon Curs

Alumnes de Tercer Curs

El Professor Tutor

El professor tutor és la persona encarregada d'orientar i fomentar les inquietuds de l'alumnat del curs del què és responsable, per a aconseguir la màxima integració i el creixement personal.

Les principals funcions del professor tutor són les següents:

PROFESSORS TUTORS DE CURS

MEMBRES del

Curs 2005-06

Professora Tutora de Primer Curs: Mª Jose Dasí

Professora Tutora de Segon Curs: Mª Dolores Soler Gómez

Professora Tutora de Tercer Curs: Victoria Novales Aso

PROGRAMES D'INTERCANVI: SÒCRATES-ERASMUS- SICUE-SÉNECA

COORDINADORS ACADÈMICS

El coordinador acadèmic és una figura clau dins de la gestió dels programes de mobilitat estudiantil a nivell universitari. Ells són els responsables, foidntalment i en termes generals, de l'assessorament acadèmic tant dels alumnes ixents com dels entrants.

Funcions a desenvolupar pels coordinadors d'ambdós programes per als alumnes del centre.

Difusió: Els coordinadors han d'informar, en la mesura que siga possible i de manera realista, dels intercanvis de què són responsables. Per a això convocaran reunions informatives per a donar la major difusió possible utilitzant els medis que creguen oportuns.

Selecció: En el cas de la convocatòria Sòcrates-Erasmus, els coordinadors acadèmics deuran, d'acord amb la llista jerarquitzada segons els criteris establits en la convocatòria de mobilitat, adjudicar les places existents per a cada destí. Per a això convocaran una reunió d'adjudicació amb posterioritat a la reunió informativa.

Elaboració del contracte d'estudis: Els coordinadors acadèmics hauran d'acordar amb l'alumnat seleccionat la relació d'assignatures a cursar en la universitat de destí. Per a això hauran d'omplir per a cada alumne seleccionat un formulari de compromís previ de reconeixement acadèmic.

Funcions relacionades amb els estudiants d'intercanvi que rep l'Escola d'Infermeria La Fe

Assessorament: En el cas de l'alumne estranger, la labor del coordinador acadèmic és igualment important. A causa de les evidents necessitats d'adaptació a un entorn acadèmic diferent del del seu país d'origen, el coordinador acadèmic haurà d'informar de les particularitats organitzatives del seu centre i/o Departament amb la idea d'aconseguir una ràpida integració de l'alumnat estranger al Centre

Renegociació del compromís previ de reconeixement: Moltes vegades, l'alumnat estranger ha de realitzar canvis al seu compromís previ de reconeixement per raons diverses d'adaptació (horaris incompatibles, canvis d'última hora en la quatrimestralitat, etc...) És per això necessari que el coordinador acadèmic informe l'alumnat estranger de les possibilitats que oferix l'Escola a nivell de formació i dels tràmits a realitzar a nivell de secretaria de centre quant a la matriculació.

Suport logístic i tutorial : A causa de les mateixes raons d'adaptació mencionades en l'apartat anterior, és molt recomanable establir hores de contacte tutorial amb l'alumnat estranger, amb la idea d'assessorar-los i servir d'enllaç amb la resta del professorat i, en alguns casos, l'administració de l'Escola.


Funcions de caràcter general

Recopilació d'informació sobre els programes d'intercanvi. L'obtenció de la informació actualitzada sobre els programes d'intercanvi és una peça clau en la implementació i foment de la mobilitat. De fet és un dels esculls més important que els Coordinadors Acadèmics han de salvar per a poder dur a terme la seua missió.

Seguiment i avaluació dels Programes d'intercanvi. Les condicions d'un programa de mobilitat poden ser modificades. En el cas del Sòcrates-erasmus, hi ha la possibilitat de negociar la modificació de les condicions.

Si els coordinadors aprecien un declivi sostingut en la demanda del nostre alumnat, del cos docent o una rebaixa en la qualitat de l'ensenyament en la institució sòcia o qualsevol altra qüestió que es considere oportuna, es poden proposar a la Direcció General de Relacions Internacionals canvis en les condicions del contracte o l'eliminació total del mateix.

Gestió de nous acords, el coordinador acadèmic ha d'avaluar la tendència de la demanda de l'alumnat que gestiona i iniciar, en la mesura que siga possible, contactes necessaris per a cobrir eixa demanda. Tant en este àmbit de gestió, com en qualsevol dels anteriors, la Direcció General de Relacions Internacionals oferix el seu suport i experiència per a portar a bon port la firma dels acords.

Coordinadora del programa SÒCRATES-ERASMUS: Mª José Alemany Anchel

Coordinadora del programa SICUE- SÉNECA: Mª del Mar Alcañiz Garrán


EL ALUMNAT

L'alumnat de l'Escola ha de complir, com un deure social ineludible, l'objectiu d'aconseguir el màxim rendiment en l'estudi, col·laborant amb el seu autodisciplina i sentit de la responsabilitat, a l'esforç realitzat per a la seua formació.

Es reconeixen a l'alumnat, els següents deures i drets:

Representativitat Estudiantil

Els estudiants tindran dret a estar representats en els diferents Òrgans de Govern i la resta de comissions que s'especifiquen en la Normativa General de l'Escola.

Per això, a efectes de representativitat estudiantil:

El resultat d'estes eleccions es comunicarà a la Direcció de l'Escola.

El mandat dels representants triats correspon, tant al període lectiu com al vacacional, concloent amb l'anunci de les següents eleccions.