Dirección General de Farmacia

Fonts d'informació

Publicacions

Publicacions periòdiques

Imagen Portada Farmacia

Publicacions periòdiques

La conselleria de Sanitat ha posat en marxa les estratègies per a l'abordatge de l'ús racional del medicament que es basen en tres pilars: el suport interactiu (a través de la Guia Farmacoterapèutica Interactiva), formatiu (a través de les iniciatives de l'EVES i de la Direcció General de Farmàcia) i editorial.

Quant al suport editorial, la conselleria el desenvolupa a través de Publicacions Periòdiques de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, que consistix en la formació i la informació especialitzada per mitjà de la reactivació de línies editorials i l'impuls de noves publicacions periòdiques.

Llegir més...

Informació Farmacoterapéutica    Farmacovigilància   Avaluació de Novetats Terapèutiques

Prestació Farmacèutica i Ortoprotètica    Ordenació i Control de Productes Farmacèutics    Estudis Clínics i Observacionals de Productes Farmacèutics    Observatoris Terapèutics