Direcció General de Farmàcia

Eines i Programes

Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i Productes Sanitaris (PECME)

Normativa Autonòmica

Assajos clínics Formularis Professionals
Image Portada CiutadÀ

Assajos clínics

  1. Decret 17/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell regulador de la gestió d'assajos clínics i estudis postautorizació observacionals amb medicaments i productes sanitaris (DOCV núm. 6700 de data 26.01.2012)
  2. 30 de julio de 2009 - Correcció d'errors del Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell pel qual es regula la gestió d'assajos clínics i estudis post-autorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris.
  3. 30 de julio de 2009 - Resolució de 16 de juliol del 2009, del la Conselleria de Sanitat, pel qual s'aprova el model de contracte que ha de subscriure's entre la gerència d'un centre sanitari, el promotor i els investigadors, per a la realització d'un assaig clínic o estudis post-autorització observacionals de medicaments i productes sanitaris en les organitzacions de servicis sanitaris de la Comunitat Valenciana.
  4. 30 de julio de 2009 - Resolució de 16 de juliol del 2009, de la Conselleria de Sanitat, de regulació dels procediments, documentació i terminis a observar en la presentació i modificacions en processos relacionats amb els assajos clínics i estudis post-autorització observacionals de medicaments i productes sanitaris en la Comunitat Valenciana.
  5. 9 de juny de 2009 - Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d'assajos clínics i estudis post-autorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris.


Per a visualitzar les pàgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Image Adobe Acrobat