Direcció General de Farmàcia

Eines i Programes

Sol·licitud d'informació al Sistema d'Informació de l'Assistència Ambulatoria

Introducció Àmbit i usuaris de la informació Contacta
Imatge Portada Ciutadà

Introducció

Amb la finalitat de garantir l'accessibilitat a la sol·licitud de dades del Sistema d'Informació de l'Assistència Ambulatòria (SIA-Gaia) de manera normalitzada, vetlar per la integritat i la qualitat de les dades, a través de l’adopció de mesures de gestió per part del titular de l’òrgan administratiu responsable del fitxer original o de les còpies que d’ell es deriven. La incorporació de registres validats de processos, el maneig del fitxer per persones prèviament autoritzades per a intervindre en ell i l’elaboració d’auditories periòdiques al Sistema, es corresponen amb algunes de les mesures clau adoptades, proporcionar la seguretat necessària al sistema, assegurant la traçabilitat de tot el procés de sol·licitud, tractament i cessió de dades i de les persones que intervenen en ell, assegurar la protecció de dades personals, que garantisquen en tot moment la intimitat de terceres persones, es publica la

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2012, de la Secretaria Autonòmica de la Agència Valenciana de Salut, per la que se modifica la Resolució de 15 de octubre de 2009, del secretari autonòmic de Sanitat, per la que s'estableix el procedimient de sol·licitud, tratament i cessió de dades de caràcter sanitari del sistema d'informació de l'asistencia ambulatòria de la Agència Valenciana de Salut d'Abucasis (SIA - Gaia)(DOCV núm. 6719 de data 22.02.2012)

Resolució de 15 d’octubre de 2009, del secretari autonòmic de Sanitat, per la qual s’establix el procediment de sol·licitud, tractament i cessió de dades de caràcter sanitari del sistema d’informació de l’assistència ambulatòria de l’Agència Valenciana de Salut d’Abulcassis (SIA - Gaia).

Àmbit i usuaris de la informació

Queda subjecta a l’àmbit de la resolució de 15 d’octubre de 2009 i la resolució de 6 febrer de 2012 tota la informacióaccessible a través del Sistema d’Informació Ambulatori SIA-Gaia, i s’hi distingixen dos possibles finalitats i, amb això, dos maneres diferents de procedir a l’accés i tractament de les dades:

Informació Interna

Informació institucional pròpia d’utilització en la rutina organitzativa, de l’explotació de la qual deriva l’activitat diària assistencial i gestora. La sol·licitud de la informació interna ha de ser tramitada a través de les direccions generals, direccions territorials, gerències departamentals i en les concessions administratives a través del comissionat.

Realitzar petició interna

Si prefereix realitzar la sol·licitud de dades, presentant el formulari de sol·licitud en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat, així com en qualsevol dels registres d'acord amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment Administratiu Comú, pot descarregar a continuació els documents necessaris: credencial de seguretat - sol·licitud de dades.

Més informació: RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2009 i RESOLUCIÓ de 6 febrer de 2012

Informació Externa

informació de caràcter científic, sempre que tinga una orientació investigadora o per a generar publicacions en l’àmbit científic o gestor. La sol·licitud de la informació externa ha de ser tramitada a través de les direccions generals, direccions territorials, gerències departamentals i en les concessions administratives a través del comissionat.

Realitzar petició externa

Si prefereix realitzar la sol·licitud de dades, presentant el formulari de sol·licitud en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat, així com en qualsevol dels registres d'acord amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment Administratiu Comú, pot descarregar a continuació el document necessari: sol·licitud de dades.

Més informació: RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2009

Contacta

Oficina Abucasis:   96 386 8350

Oficina Gaia:   96 386 8084

Correu electrònic:   solicitud_datos@gva.esPer a visualitzar les pàgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Imagen Adobe Acrobat