Informació al Ciutadà

Oferta d'ocupació pública

Borsa de treball d'institucions sanitaries
Inscripció / Actualització de mérits de la Borsa de Treball d'Institucions Sanitàries Orde sobre llistes d'ocupació d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Consulta de la borsa de treball
Img Portada

Inscripció / Actualització de mérits de la Borsa de Treball d'Institucions Sanitàries

RESOLUCIÓ del director general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat, d'obertura de termini d'inscripció de nous aspirants i d'actualització de mèrits de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries.

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual obri un termini extraordinari d'inscripció de nous aspirants en les categories de facultatius especialistes, farmacèutics, metges, pediatres, odontòlegs i comares de les bosses d'ocupació temporal d'institucions sanitàries.

Sol·licitud d'incripció o actualització de merits.

Fulla d'Autobaremació Turn Ordinari

Fulla d'Autobaremació Turn Promoció Interna Temporal

Distribució de categories per departaments borsa de treball

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA BORSA DE TREBALL


Orde sobre llistes d'ocupació d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen. [2009/12207].

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual publica les bases per a la inscripció en les llistes d’ocupació regulades per l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig. [2004/X9752].

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal, d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la que regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els organismes que en depenen. [2009/5229].

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’abril de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal, d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la que regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els organismes que en depenen. [2009/5731].


Consulta de la borsa de treball

Des d'esta pàgina, pot realitzar consultes a la borsa de treball d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, així com veure les contractacions realitzades en un mes:

Llistes definitives de l'Edició 8.0 de la Borsa de Treball d'II.SS. amb inscrits a 31/05/08 resolts els recursos de reposició - facultatius i sanitaris grup A2 (data publicació 09/07/2009)

Llistes definitives Edició 8.0 de la Borsa de Treball IISS, inscrits a 31/05/08, resolt recurs revisió i corregits d'ofici errades materials (data publicació 21/01/2010)

Llistes definitives Ed 8.1 Borsa Treball d'IISS inscrits a 29/05/09 execució Sentència, corregits errors materials-Facultatius, Farmacèutics, Metges, Pediatres, Odontòlegs i Comares (data de publicació 12/02/2010)

Històric de publicacions
Consulta de situació de candidats
Consulta del llistat de contractacions realitzades procedents de la Borsa de Treball.