Informació per als Professionals de la salut

Presentació

Imagen Portada Bioética

La Bioètica Assistencial en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana no ha sigut aliena a l’interés que l’ètica assistencial ha despertat en tot el món al llarg de les últimes dècades. Des que modernament es va encunyar el terme bioètica, este va trobar un terreny fèrtil en la tradició ètica i moral de l’antic Regne de València, bressol d’innovadores institucions assistencials i reformes pioneres, obra d’una societat avançada entre els il·lustres representants de la qual figuren personalitats de talla internacional com les de l’humanista Lluís Vives i el benemèrit Pare Jofré. Una tradició continuada històricament fins hui per institucions com la pròpia Generalitat Valenciana, els municipis i les diputacions, la Universitat, la Reial Acadèmia de Medicina, els col·legis professionals, els hospitals i les ordres religioses hospitalàries, la Reial Societat Econòmica d’Amics del País, l’Institut Mèdic Valencià i tots els que, des de les més diverses branques de les atencions sanitàries i la higiene social, van contribuir des del passat fins hui a l’aplicació dels principis de beneficència i no maleficència, de justícia i el d’autonomia personal, tan actual.

Esta especial afinitat per l’ètica assistencial ha anat alhora amb els esforços modernitzadors més recents del sistema valencià de salut. Però al mateix temps que l’atenció a la o el pacient s’ha vist millorada per la incorporació de noves tecnologies i les modalitats d’assistència sanitària, s’han sumat als antics dilemes ètics assistencials uns altres, derivats de les noves formes de vida i de l’emmalaltiment de la societat actual. Per això, els nous criteris de qualitat en l’atenció dels pacients exigixen respostes també actuals, plurals i incloents, les que una societat oberta espera obtindre del seu sistema de salut. En este context assistencial, la institucionalització de la bioètica està demostrant ser un instrument imprescindible per a la salvaguarda dels drets de la o el pacient, al mateix temps que una ferramenta eficaç per a la presa de decisions davant dels conflictes més aguts que es presenten en la pràctica clínica.

Este interés social per l’ètica assistencial s’ha traduït en la pràctica en accions que les distintes institucions de la Comunitat Valenciana estan duent a terme en els seus àmbits respectius. Així, la Generalitat Valenciana, conscient de les necessitats en matèria bioètica per a la preservació dels drets dels pacients i la bona pràctica, va promulgar la Llei 1/2003, de 28 de gener, de Drets i Informació a la o el Pacient, en el Títol VIII de la qual es preceptuava la creació del Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana i dels Comités de Bioètica Assistencial, precisament per a fomentar el sentit de l’ètica en tots els estaments sanitaris i organitzacions socials i desenvolupar qualsevol altre tipus d’activitat relacionada amb la bioètica. Estos òrgans consultius i interdisciplinaris van ser immediatament desenvolupats en la composició i en les funcions per mitjà de sengles decrets del Consell i han aconseguit ja un grau d’implantació molt satisfactori en els departaments de salut de la Comunitat Valenciana. El Consell Assessor de Bioètica i els Comités de Bioètica Assistencial són hui una realitat i les seues activitats arriben pràcticament a tot el territori de la Comunitat Valenciana.

També les universitats valencianes han mostrat afinitat per estes qüestions i han desenvolupat programes reglats de formació i grups d’investigació en ètica assistencial, els fruits de la qual s’han anat manifestant en el resultat acadèmic cada vegada amb major puixança. Actualment, els professionals i estudiants interessats en la bioètica poden trobar a la Comunitat Valenciana una àmplia oferta formativa que va augmentant curs rere curs.

En general, la societat valenciana està mostrant la resposta més cívica a la preocupació pels dilemes ètics actuals a través de l’associacionisme i la participació ciutadana. Comptem ja amb una Societat Valenciana de Bioètica i hi ha grups de treball sobre qüestions de bioètica en les societats medicocientífiques implantades a la Comunitat Valenciana. De segur que el futur oferirà noves entitats en este camp, igual que ja hi ha altres iniciatives (la Fundació Étnor, per exemple) en el camp de l’empresa i les organitzacions mercantils.

Esta pàgina web pretén ser un altre instrument més per a millorar el coneixement de la bioètica assistencial a la Comunitat Valenciana. Ha estat promoguda pel Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana i impulsada i sostinguda per la Conselleria de Sanitat, al servici dels pacients i com a ferramenta de coneixement i de treball dels professionals de la salut que desenvolupen l’activitat en el sistema públic valencià i anirà incorporant totes les qüestions que puguen ser d’interés en este camp.