Información al Profesional

Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CABCV)

Missió

Imagen Portada Bioética

Missió

Fomentar l’ètica assistencial i assessorar la Conselleria de Sanitat en matèria de bioètica, per mitjà de l’oferta de la millor i més completa orientació al nombre més gran d’usuaris del sistema valencià de salut, al mateix temps que dur a terme una decidida aportació als comités ètics assistencials per a la cobertura, flexible i adaptada, de les seues necessitats bàsiques.

L’actuació estratègica del Consell Assessor de Bioètica se sustenta en els valors, les guies d’actuació i les conviccions característiques. Entre el conjunt de valors de l’òrgan destaquen els principis orientadors de la Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, per a la protecció de la salut, per a una prestació sanitària plenament respectuosa amb la dignitat i les llibertat individuals i la preservació dels drets dels pacients com a fonament de tota labor assistencial. Tot això, formulat des del prestigi i l’autoritat moral, professional i científica dels membres, sense substituir en cap cas a qui té la responsabilitat de decidir.

La missió, visió i valors del Consell Assessor de Bioètica es concreten en les funcions següents: