Información al Profesional

Normativa

Introducció

Imagen Portada Bioética

Legislació i acords sobre bioètica assistencial

Els Comités de Bioètica Assistencial són bàsicament instàncies de consulta i assessorament que emeten informes orientadors per a qui els sol·licita. El model de raonament que apliquen és prudencial i deliberatiu, no apodíctic. En el context complex de la relació clínica on actuen cal adoptar decisions difícils vinculades al pronòstic de cada cas, als objectius terapèutics, als desitjos del propi pacient i a la tecnologia i els recursos disponibles. Els comités ètics assistencials, en l’àmbit de l’atenció sanitària directa, i els comités o consells assessors de les autoritats sanitàries, en l’àmbit regional o nacional, inclús internacional, són òrgans encarregats de deliberar sobre totes les possibles alternatives i d’introduir en l’anàlisi tots els valors implicats. Els primers són més aplicatius i els segons més de referència, la finalitat que tenen és oferir respostes ètiques als interrogants que les distintes organitzacions i institucions sanitàries, els pacients i la ciutadania plantegen, sobre la necessitat d’adoptar decisions que afecten drets fonamentals en l’àmbit de la salut. Esta és l’essència que impregna els acords i la legislació en matèria de bioètica: ordenar aquells òrgans ètics assistencials subjectes a demanda.

A continuació s’inclouen totes les disposicions de distint rang que regulen l’àmbit de l’ètica assistencial a Espanya, la Comunitat Valenciana, i altres comunitats autònomes, així com les declaracions, els acords, els convenis o altres documents d’interés per a la matèria que han emés distintes organitzacions internacionals.