Información al Profesional

Comités de Bioètica Assistencial (CBA)

Introducció

Imagen Portada Bioética

Introducció

Des que es va promulgar a la Comunitat Valenciana el Decret 99/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulava la creació i acreditació dels Comités de Bioètica Assistencial (posteriorment modificat pel Decret 99/2005, de 20 de maig, del Consell de la Generalitat), s’han creat estos comités a mesura que els distints departaments de salut demanaven l’acreditació davant del CABCV.

La normativa de creació dels CBA establix la necessitat que hi haja almenys un comité de bioètica assistencial per departament o àrea de salut en l'àmbit de l'assistència sanitària pública i que el seu àmbit d'actuació siga tant d'atenció primària com d'atenció especialitzada. Els Comités de Bioètica Assistencial depenen orgànicament de la direcció del departament o àrea de salut, però gaudixen de total independència funcional per al millor compliment dels seus fins. La norma diu també que en l'àmbit de la sanitat privada es podran crear Comités de Bioètica Assistencial.

Els CBA es distingixen pel caràcter voluntari de tots els membres, la composició interdisciplinària i la independència pel que fa als òrgans directius del departament o centre sanitari on radiquen i estan constituïts d'acord amb la composició i els requisits que exigix la normativa.