Información al Profesional

Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CABCV)

Funcionament

Imagen Portada Bioética

Funcionament

D’acord amb la normativa (Decret 98/2004, d’11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la creació del Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana (pdf) [2004/F6542]), el conseller de Sanitat és el president del Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana; ostenta la representació del consell, acorda la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixa l’orde del dia, i té en compte, si és el cas, les peticions dels altres membres formulades amb la suficient antelació. És qui presidix les sessions, modera el desevolupament dels debats i pot suspendre’ls per causes justificades. Dirimix amb el seu vot els empats i s’encarrega d’assegurar el compliment de les lleis, visar les actes i certificacions dels acords del consell i exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la condició de president del consell.

En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president és substituït pel vicepresident. Si no pot ser així, ho serà pel membre del consell de més antiguitat i edat, per este ordre, d’entre els components.

Els vocals que no ostenten esta condició en funció del càrrec són nomenats per un període de quatre anys, amb possibilitat de renovació per un altre període de la mateixa duració.

El secretari és el responsable del suport tècnic administratiu del Consell. Tramita les convocatòries del Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana per orde del president, redacta les actes de les sessions i dels acords adoptats, trasllada els informes sol·licitats, comunica les resolucions i la resta de notificacions que siguen necessàries, arxiva i registra la documentació, tramita els expedients i elabora els informes i certificacions sol·licitats per a l’acreditació dels Comités de Bioètica Assistencial i la memòria anual d’activitats, a més d’exercir totes les funcions que es determinen en el reglament de règim interior i les inherents a la condició de secretari.

Per a dinamitzar els treballs del CABCV entre sessions es va acordar la creació d’una comissió permanent.