Informació per als Profesionals de la salut

Comités de Bioètica Assistencial (CBA)

Funcionament

Imagen Portada Bioética

Funcionament

Per a informació general, ací s'exposen esquemàticament els aspectes reglats que afecten el funcionament dels CBA. Podran obtindre's més detalls si es consulten els reglaments de règim intern de cada comité en concret.

Convocatòria del CBA

El Comité de Bioètica Assistencial sempre serà convocat pel president, amb una antelació mínima de set dies, per a facilitar l'estudi del cas i els documents que hi facen referència. El comité es reunirà, en sessió ordinària, almenys quatre vegades a l'any.

Convocatòria urgent

En els casos d'urgència podrà seguir-se un procediment diferent, d’acord amb el que establisca el reglament de règim intern.

Subcomissions i consultors

El comité podrà crear subcomissions o nomenar consultors provisionals que, per qualificació professional, puguen assessorar el comité quan este ho sol·licite. Actuaran amb veu però sense vot. El comité podrà triar, d'entre els seus membres qualificats en bioètica, una persona per a actuar com a consultor permanent en situacions d'emergència.

Consultes al CBA

El comité podrà ser requerit en funció assessora pels professionals sanitaris de la institució, per la pròpia institució, i pels usuaris. Els professionals i la institució tindran accés al comité a través de la Secretaria del comité; els pacients i usuaris ho faran únicament a través del Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP), el qual haurà de col·laborar en la tramitació de les sol·licituds.

Acords

Els acords del comité s'adoptaran per majoria que no siga inferior als dos terços dels membres. Es farà constar en l'acta de la sessió corresponent quins membres discrepen del criteri general i el raonament argumentat per a la disconformitat.

L'informe o recomanació del Comité de Bioètica Assistencial es farà sempre per escrit i s’enviarà directament una còpia a qui haja sol·licitat la seua actuació: la persona professional, la institució o la o el pacient.

Confidencialitat

Els membres i la Secretaria del comité garantiran el caràcter confidencial de tota la informació a què tinguen accés i preservaran el secret de les deliberacions dels membres.

El funcionament dels comités s’ajustarà al que disposa el títol II, capítol II, "Òrgans col·legiats", de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí del que disposa este decret i allò que s'ha regulat en el reglament de règim intern.

Funcions

Les funcions reglades dels CBA són les següents:

Els comités seran completament independents de les competències que corresponguen als respectius col·legis professionals dels membres en assumptes d'ètica o deontològics. Tampoc és funció del Comité de Bioètica Assistencial peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten els aspectes procedimentals tècnics de l'activitat sanitària. En cap cas, podran emetre juís sobre les responsabilitats eventuals dels professionals implicats en els assumptes que se li sotmeten.

Memòria anual d'activitats

Cada comité enviarà una memòria anual de les seues activitats al Consell Assessor en Bioètica de la Comunitat Valenciana, a través de la direcció de l'hospital o del centre de salut, en què s'especificarà el treball realitzat en cada un dels centres o àrees corresponents d'assessoria, formació i desenvolupament de protocols.