Información al Profesional

Formació

Conselleria de Sanitat Universitats Societats científiques, grups de treball Altres
Imagen Portada Bioética

Formació

En la Comunitat Valenciana l’oferta formativa en bioètica (màster, cursos, seminaris, jornades, conferències, etc.) és àmplia i el calendari docent es prolonga al llarg de tot l’any. L’ensenyament reglat es desenvolupa en cicles acadèmics i estos es distribuïxen d’acord amb la programació que les distintes institucions docents acorden. La formació orientada als professionals sanitaris, al seu torn, seguix pautes programades per a la formació contínua i continuada en les institucions sanitàries públiques. Finalment, existixen també una sèrie d’iniciatives formatives que provenen de grups i organitzacions que compartixen activitat docent amb la investigació i l’aplicació de la bioètica en diversos camps. Per tot això, en esta fase de construcció de la nostra web de bioètica assistencial, hem optat per remetre el lector a les distintes fonts que remeten a la bioètica, amb la seguretat que allí trobarà de manera fiable la informació que busca. En quant es produïsca el procés oportú d’informació mútua esta pàgina web podrà ser un tauler d’anuncis permanent dels ensenyaments que hi ha a la Comunitat Valenciana en matèria de bioètica. Òbviament, el llistat d’enllaços que ara oferim no pretén ser exhaustiu.

Invitem a posar-se en contacte amb nosaltres a totes les organitzacions que desitgen participar d’este projecte, per a incloure-les ací i així, donar difusió a les activitats que duen a terme.

Conselleria de Sanitat

Universitats

Formació i postgrau:

Societats científiques, grups de treball

Desenvolupen i participen en activitats diverses de formació, difusió i investigació en bioètica:

Altres