Informació per als Professionals de la salut

Comités de Bioètica Assistencial (CBA)

Estructura

Imagen Portada Bioética

Estructura

Decrets: 99/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, i 99/2005, de 20 de maig, del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 99/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la creació i acreditació dels Comités de Bioètica Assistencial. [2005/M5925])

Composició:

El Comité de Bioètica Assistencial estarà format, almenys, pels membres següents:

Requisits:

Metges: han de desenvolupar l’activitat assistencial en els departaments o àrees de salut dependents de la Conselleria de Sanitat i comptar amb el vistiplau del Consell Autonòmic de col·legis de metges de la Comunitat Valenciana. Almenys un d'ells serà membre del Comité Ètic d'Investigació Clínica del centre, si n’hi ha. Un altre pertanyerà a la comissió de qualitat, si està constituïda. 
Infermers: que exercisquen activitat assistencial en els departaments o àrees de salut dependents de la Conselleria de Sanitat. 
Persona professional SAIP: que desenvolupe l’activitat en el Servici d'Atenció i Informació al Pacient dels departaments o àrees de salut dependents de la Conselleria de Sanitat. 
Religiós: serà l’encarregat de l'assistència religiosa en el centre sanitari. 
Llicenciat en Dret: amb coneixements acreditats en legislació sanitària. 
Llec: persona aliena a la institució, que no estiga vinculada a les professions sanitàries. 
Especialista en medicina legal i forense: metge o llicenciat en Dret. 
Farmacèutic, psicòleg, treballador social o persona considerada d'interés pel propi Comité de Bioètica Assistencial.

Requisits generals:

Almenys dos dels membres del Comité de Bioètica Assistencial hauran de tindre una formació de postgrau en bioètica. El personal directiu del departament o àrea de salut no podrà formar part del comité.

Estructura del CBA:

President: els Comités de Bioètica Assistencial tindran un president que serà triat,entre ells, pels membres del comité per majoria de dos terços i per a l’elecció serà imprescindible la presència de tots els membres. Una vegada triat el president, este serà nomenat pel director del centre sanitari.

Vicepresident i secretari: els membres del comité triaran, d'entre ells mateixos, el vicepresident i el secretari, d’acord amb les majories que assenyalen els propis reglaments de règim interior.

Vocals: la resta dels membres actuaran com a vocals del comité.