Información al Profesional

Activitats del Consell Assessor de Bioètica (2004-2008)

Sessions Acreditació de Comités de Bioètica Assistencial Órganos y grupos del trabajo C.A.B.C.V. Impulso y difusión de la bioética asistencial en la Comunidad Valenciana Acuerdos y dictámenes
Imagen Portada Bioética

Activitats del Consell Assessor de Bioètica (2004-2008)

S’inclouen únicament aquelles activitats de més transcendència organitzativa i funcional desenvolupades pel CABCV:

Sessions

Des de la seua creació, el Consell Assessor s’ha reunit en les dates següents:

Acreditació de Comités de Bioètica Assistencial

En compliment de les funcions que la normativa li encomana, el Consell Assessor de Bioètica, amb una tramitació prèvia de la Secretaria, ha acreditat els Comités de Bioètica Assistencial, la creació dels quals ha instat les gerències dels departaments de Salut corresponents.

Fins ara, han sigut acreditats els comités següents:

COMITÉS BIOÈTICA ASSISTENCIAL ACREDITATS (juny 2008)

DEPARTAMENT DE SALUT Nº

CBA

2

H. GENERAL DE CASTELLÓ

2

H. CONSORCI P. CASTELLÓ

3

H. LA PLANA

4

H. SAGUNT

5

H. CLÍNIC UNIVERSITARI VALÈNCIA

6

H. ARNAU DE VILANOVA

7

H. UNIVERSITARI LA FE

9

CONSORCI H. G. VALENCIA

10

H. UNIVERSITARI DR. PESET

14

H. XÀTIVA-ONTINYENT

15

H. ALCOY

16

H. LA VILA JOIOSA

17

H. SANT JOAN D'ALACANT

18

H. GENERAL D'ELDA

19

H. GENERAL D'ALACANT

20

H. G. UNIVERSITARI DE ELX-ELCHE

22

H. TORREVIEJA

 

 

H. MITJA Y LLARGA ESTADA

CBA

H. LA MAGDALENA

H. LA MAGDALENA

H. DR. MOLINER

H. DR. MOLINER

H. PADRE JOFRÉ

H. PARE JOFRÉ

 

 

ALTRES

INSTITUT VALENCIÀ D'ONCOLOGÍA

 

En total, hi ha actualment a la Comunitat Valenciana 20 Comités de Bioètica Assistencial constituïts i acreditats formalment pel Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana.

Altres departaments de Salut (1, 8, 12, 13, 21) prosseguixen en l’interés de constituir Comités de Bioètica Assistencial propis. Malgrat la dificultat de trobar el personal voluntari que complisca amb el perfil idoni curricular d’acord amb la normativa vigent per a este exercici multidisciplinari, cosa no sempre fàcil per a algunes demarcacions territorials, tots ells compten amb la consultoria ètica d’altres comités ja constituïts, als quals estan adherits i que actuen de referència davant de qualsevol dilema ètic assistencial:

DEPARTAMENTS ADHERITS A CBA DE REFERÈNCIA (juny 2008)

DEPARTAMENT DE SALUT Nº

CONSULTING CBA DE REFERÈNCIA

1 H. DE VINARÒS

CBA2 H.G. DE CASTELLÓ

8 H. DE REQUENA

CBA9 CONSORCI H.G.U. VALENCIA

12 H. DE GANDIA

CBA5 H. CLÍNIC UNIVERSITARI

13 H. DE DÉNIA

CBA14 H. DE XÀTIVA

21 H. D'ORIHUELA

CBA20 H. D'ELX-ELCHE

 

 

H. MEDIA Y LARGA ESTANCIA

INTEGRAT EN CBA

H. SAN VICENTE DEL RASPEIG

CBA19 H. G. D'ALACANT

El Departament de Salut 11 - Hospital La Ribera, d'Alzira- i l'Hospital de Mitjana i Llarga Estada Pare Jofré van iniciar en 2008 els treballs de constitució dels seus respectius Comitès de Bioètica Assistencial. havent arribat a aquest últim durant el primer trimestre de 2009 la seua acreditació definitiva pel consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana.

L’Institut Valencià d’Oncologia mereix una menció especial. Esta fundació va constituir un comité de bioètica assistencial propi al setembre de 1999 i així es va institucionalitzar amb caràcter pioner el primer comité bioètic de centre a la Comunitat Valenciana i es va adaptar posteriorment a la normativa vigent.

Òrgans i grups de treball del C.A.B.C.V.

COMISSIÓ PERMANENT

Les funcions del Consell, sobretot aquelles més tècniques i assessores, requerixen gran fluïdesa i agilitat per a la convocatòria de grups de treball i altres qüestions relacionades amb les competències del CABCV. En la reunió de febrer de 2007, el Consell Assessor va acordar crear una comissió permanent, per a disposar d’un òrgan dinamitzador de les accions del Consell durant els períodes entre sessions, de coordinació dels grups de treball i de preparació de les sessions del consell assessor. La Comissió Permanent, presidida per la Secretaria del Consell, la constituïxen altres dos membres del Consell, vocals experts, i dos tècnics de la Conselleria de Sanitat, de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient.

Una vegada constituïda, la Comissió Permanent va acordar la composició dels comités tècnics o grups de treball del CABCV i va concloure que estos grups els integren almenys dos vocals experts del propi CABCV, dos experts en l’assumpte a tractar i un tècnic de la DG de Qualitat i Atenció al Pacient.

Impuls I difusió de la bioètica assistencial en la Comunitat Valenciana

Jornades autonòmiques de bioètica de la Comunitat Valenciana

El Consell Assessor, conscient de les necessitats existents i de la situació de desenvolupament de la bioètica assistencial a la Comunitat Valenciana, fomenta les iniciatives que es presenten en estes matèries. Així, en la reunió de febrer de 2007, el CABCV va acordar recolzar la celebració de la V Jornada de Comités de Bioètica Assistencial de la Comunitat Valenciana, organitzada pel CBA del Departament 2, de l’Hospital General de Castelló i la va distingir com a I Jornada autonòmica. El CABCV reconeixia així la labor formativa continuada d’aquell comité i l’interés de la seua trajectòria, al mateix temps que instituïa la celebració d’una jornada autonòmica, de caràcter anual i rotatori entre demarcacions sanità$ries significades pel treball que ha fet en bioètica.

En 2008 ha sigut el comité del Departament 7, de l’Hospital La Fe, l’encarregat d’organitzar la II Jornada autonòmica.

En 2009 la III Jornada Autonòmica se celebrarà en l'Hospital General d'Alacant, sent el comitè del Departament de Salut 19 el promotor i encarregat de la seua organització.

Dels programes i materials d’estes i moltes altres jornades organitzades pels distints comités per a la formació i extensió de la bioètica, es donarà informació en l’apartat corresponent a cada un dels comités en el portal col·laboratiu.

Premis Salut i Societat

El Consell Assessor ha proposat que s’incorpore a les diverses modalitats dels premis “Salut i Societat” una altra distinció en matèria de bioètica per a poder premiar la labor en este camp. Esta proposta va ser rebuda favorablement i es troba actualment en tràmit per a integrar-la en les bases d’estos premis que concedix anualment la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

Programa ETHOS

El programa Ethos de dignificació de l’atenció del pacient hospitalitzat, presentat pel Consorci Hospital General Universitari de València a l’edició 2004 dels premis de la Generalitat Valenciana en matèria d’humanització de l’atenció sanitària, va obtindre la distinció en la modalitat de "millora de la qualitat que perceben els pacients".

Este programa, dirigit per Germà Cerdá Omar i elaborat pel Comité de Bioètica Assistencial d’este centre hospitalari, s’orienta al compromís en el desenvolupament d’habilitats entre tot el personal dels centres sanitaris que voluntàriament s’adherisquen. El programa Ethos contempla la formació en bioètica entre altres aspectes relacionats amb la humanització assistencial, com el treball en equip, la resolució de conflictes i les habilitats en comunicació interpersonal.

Fins a 2008, són ja deu els centres hospitalaris de la Comunitat Valenciana que s’han adherit voluntàriament al programa Ethos. El CABCV va recolzar este programa des del principi i actualment forma part inclús dels plans de formació continuada de la Conselleria de Sanitat. Amb l’objectiu d’implementar el programa Ethos en els departaments de l’Agència Valenciana de Salut, es proporcionen cursos que impartixen docència sobre l’ètica en el treball i en les relacions amb pacients i professionals, nocions bàsiques de bioètica i drets dels pacients per mitjà d’exposicions teoricopràctiques i exercicis pràctics.

El CBA del Departament 19 va elaborar una presentació d’esteprograma.

Esta és la relació dels comités adherits al programa Ethos fins a la data:

CBA ADHERITS AL PROGRAMA ETHOS

CBA

Centre sanitari

Departament 2

Hospital General de Castelló

Departament 5

Hospital Clínic Universitari de València

Departament 7

Hospital Universitari La Fe

Departament 9

Hospital Consorci General  Universitari

Departament 10

Hospital Dr. Peset

Departament 17

Hospital Sant Joan d'Alacant

Departament 18

Hospital "Virgen de la Salud" General d'Elda

Departament 19

Hospital General d'Alacant

Departament 20

Hospital General de Elx

HACLES

Hospital Dr. Moliner

Pàgina web sobre bioètica assistencial

El CABCV va jutjar l’existència d’una pàgina web per a la difusió de la bioètica i el millor coneixement dels treballs que a la Comunitat Valenciana es desenvolupen en esta matèria com a de gran interés i va proposar a la Conselleria de Sanitat que incloguera en el seu portal sanitari un apartat sobre bioètica assistencial i és esta pàgina la que constituïx esta materialització.

Acords i dictàmens

El CABCV, en la sessió de 3 de juliol de 2008, va acordar el dictamen per a la realització d’un trasplantament de cara.