Informació al Ciutadà

Prestacions dietètiques

Image Portada Farmacia

PRESTACIONS DIETÈTIQUES

L'Annex VII del mencionat Reial Decret 1030/2006 establix la cartera de servicis comuns de prestació amb productes dietètics que comprén la dispensació dels tractaments dietoteràpics a les persones que patisquen determinats trastorns metabòlics congènits i la nutrició enteral domiciliària per als pacients a qui no és possible cobrir les seues necessitats nutricionals, a causa de la seua situació clínica, amb aliments de consum ordinari.

Definix els diferents conceptes, el responsable de la indicació, el procediment d'obtenció, els requisits per a l'accés a la prestació i les situacions clíniques que justifiquen la indicació tant per als tractaments dietoteràpics com per a la nutrició enteral domiciliària.

Definició i àmbit

El article 7 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió y qualitat del Sistema Nacional de Salut, arreplega, dins de les prestacions del SNS, la de productes dietètics. Per altra banda, es contempla en el article 8 que les prestacions sanitàries del catàleg es faràn efectives a través del a cartera de servicis comúns del SNS, arreplegant-se a l'Annex VI del RD 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s'estableix la cartera de servicis comúns del SNS el contingut de la prestació de productes dietètics. S'estableix que son productes dietètics financiables aquells inscrits al Registre General Sanitari d'Aliments com aliments dietètics destinats a usos mèdics especials i inclosos en la Oferta (Nomenclator) de productes dietètics.

La Ordre 3858/2006, de 5 de decembre, estableix un procediment per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la Oferta de productes dietètics susceptibles de financiació y actualitza els requisits d'identificació de estos productes.

Els tractaments dietoteràpics complexos s'han regulat a través de la Ordre Ministerial de 30 d'abril de 1997, actualitzada per la Ordre Ministerial 585/2002 de 5 de març. La nutrició enteral domiciliaría s'ha regulat a través de la Ordre Ministerial de 2 de juny de 1998.

Són dispensables amb càrrec a la AVS les prescripcions de productes dietoteràpics complexos y nutrició enteral domiciliària que, formant part de la prestació del SNS, s'efectuen en recepta oficial y porten la corresponent autorització sanitaria.

Comunitat Valenciana

  1. 29 de juny de 2001 - Resolució de 29 de juny del 2001 del director general per a la prestació farmacèutica per la qual es regula el subministrament de material fungible per a la nutrició domiciliària.
  2. 7 de maig de 2001 - Instruccions de la Direcció General per a la prestació farmacèutica de 7 de maig del 2001 per a la dispensació de productes de nutrició.
  3. 27 d'abril de 2000 - Resolució d'1 de març del 2000, del Conseller de Sanitat, per la qual es regula la prestació amb Productes Dietètics a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3738).

Nomenclator de Productes Dietètics

Abril 2011.

Guia de nutrició enteral domiciliària al Sistema Nacional de Salut

Acces al document.

Guia de nutrició parenteral domiciliària en el Sistema Nacional de Salut

Acces al document.

FINANÇAMENT DE PRODUCTES DIETÈTICS

Orden SPI/573/2011, de 11 de marzo, por la que se modifican los Anexos III y VII del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, pel qual es fixen les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels seus imports màxims de finançament.