Información al Ciudadano

II Pla de Salut de la Comunitat Valenciana

Introducció

Imagen Plan de Salud

Introducció

El Pla de Salut és l'instrument de planificació i programació del sistema sanitari valencià. En ell s'arrepleguen la valoració de les necessitats de salut de la població, els objectius bàsics de salut i les prioritats de política sanitària.

És a partir de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, quan s'explicita que el Pla de Salut serà aprovat pel Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat, i serà remés a les Corts valencianes perquè en prengueu coneixement en el termini màxim de 30 dies des de la seua aprovació. Esta transparència en les polítiques de salut constituïx una novetat i una de les seues fortaleses.

En l'elaboració d'este Pla de Salut s'ha partit de l'avaluació del Pla de Salut del període 2001-2004. Hi ha una continuïtat en la metodologia utilitzada, esta és participativa, i seguix una estructura i tècniques de consens semblants. La perspectiva de la planificació està basada en un model determinista de la salut i en les necessitats de la població. No obstant, incorpora canvis i innovacions, producte de l'experiència i resultats del Pla de Salut anterior.

El marc de referència utilitzat, contempla les principals estratègies que emanen dels organismos supranacionals, especialment del document de Salut per a Tots en el segle XXI de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i de les conclusions del grup d'experts en política i planificació sanitària, reunits a Madrid al maig del 2003. Estos documents, orienten el desenvolupament de polítiques sanitàries en la regió Europea i identifiquen els valors i principis de la fixació d'objectius de salut a Europa, a fi d'augmentar el potencial de cooperació europea en l'establiment d'uns valors comuns que puguen adoptar-se i aplicar-se a tots els nivells.

El Marco de Madrid inspira el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en les seues dotze dimensions: Guany de salut, equitat i justícia, llibertat d'elecció, receptivitat a la societat, inversió en salut, evidència, eficiència, cooperació intersectorial, participació local, sostenibilitat, interdependencia i complexitat. Amb el fi últim de millorar els nivells de salut col•lectiva.

El Pla de Salut orienta la cartera de prestacions sanitàries del sistema amb relació als objectius marcats; està orientat cap al ciutadà, incidint especialment en l'atenció personalitzada en salut i malaltia, atenció continuada al llarg del procés, millora del resultat de la funció social i de la salut real i percebuda.

Com a document de planificació, una altra de les seues característiques és el seu dinamisme i la utilització d'indicadors per al seu seguiment i avaluació, la qual cosa permet la retroalimentació de la informació i tancar el cicle avaluatiu. Inclou un plantejament transversal de les accions plantejades i la convergència amb altres Plans de Govern de la Generalitat Valenciana.