Informació al Ciutadà

Drets i obligacions

Voluntats anticipades

Imatge Portada Ciutadà

Voluntats anticipades

El Document de Voluntats Anticipades és el document per mitjà del qual una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliure, manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques s'han de tindre en compte quan es trobe en una situació en què les circumstàncies que hi concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.

En la declaració de voluntats anticipades, la persona interessada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En este cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.

El document es formalitzarà en escriptura pública davant de notari o per escrit davant de tres testimonis. En este últim cas, els testimonis seran persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar, dels quals dos, com a mínim, no tindran amb l'atorgant relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o cap relació patrimonial. El Document de Voluntats Anticipades podrà ser inscrit en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana.

Mentres la persona atorgant conserve la seua capacitat, segons el que disposa l'article 1 del Decret 168/2004, la seua llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seua voluntat preval sobre les instruccions contingudes en el Document de Voluntats Anticipades davant de qualsevol actuació clínica.

Quan siga necessari, el metge responsable de l'assistència de la persona, cd'acord amb el que disposa l'article 9 del Decret 168/2004, podrà consultar el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana i es troba el Document de Voluntats Anticipades, obtrindre'n una còpia impresa que haurà d'incorporar-se a la història clínica de la o el pacient.

El Document de Voluntats Anticipades produirà plens efectes per si mateix i haurà de ser respectat pels servicis sanitaris i per totes les persones que tinguen alguna relació amb l'autor.

En el cas que en el compliment del Document de Voluntats Anticipades sorgira l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència sanitària posarà els recursos suficients per a atendre la voluntat anticipada de la o el pacient en els supòsits admesos per l'ordeidnt jurídic. No podran tindre's en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contràries a l'ordeidnt jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment d'emetre-les. En estos casos, en quedarà constància raonada en la història clínica de la o el pacient.

Per a més informació, consulteu el Decret 168/2004.

Guia de Voluntats anticipades

Document de Voluntats Anticipades (Model proposat per la Conselleria de Sanitat)

Sol·licitud d’inscripció de l’atorgament d’un Document de Voluntats Anticipades

Revocació del Document de Voluntats Anticipades

Sol·licitud d’inscripció de la revocació d'un Document de Voluntats Anticipades

Sol·licitud d’inscripció de la substitución d'un Document de Voluntats Anticipades