Información al Ciudadano

Targeta Sanitària

Sistema d’Informació Poblacional (SIP)

Imagen Portada SIP

Què és el Sistema d'Informació Poblacional?

El Sistema d’Informació Poblacional (SIP), creat pel Decret 126/1999, de 16 d’agost, és el registre administratiu corporatiu de la Conselleria de Sanitat, que arreplega i actualitza les dades d’identificació, localització, assignació de recursos sanitaris (àrea, zona, centre i metge) i dret de les prestacions sanitàries de les persones que residixen a la Comunitat Valenciana o de les persones desplaçades que accedixen al sistema sanitari públic.

La informació del SIP l’actualitzen fonamentalment els operaris que es connecten a l’aplicació del SIP en línia, a través d’ordinadors, des dels centres assistencials d’Atenció Primària i d’Atenció Especialitzada. També s’actualitza per mitjà d’encreuaments informàtics amb bases de dades procedents d’institucions que aporten dades d’interés relacionades amb l’assegurament (bases de dades de la Tresoreria de la Seguretat Social i de mutualitats administratives).

La planificació, la gestió i l’avaluació del SIP corresponen a la Conselleria de Sanitat. D’altra banda, el Servici d’Assegurament Sanitari, dependent de la Direcció General d’Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària, per l’Orde de 27 de maig de 2005, del Conseller de Sanitat, que desplega el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, té com a funcions gestionar el Sistema d’Informació Poblacional i, a més:

El SIP el va crear en 1999 el Decret 126/1999, de 16 d’agost, del Govern Valencià, amb l’objectiu de millorar la relació de la ciutadania amb l’administració, ser útil en la planificació, la gestió administrativa i l’ordenació de recursos sanitaris i servir de suport per a la gestió de la Targeta Sanitària Individual SIP.

El SIP s’integra amb altres sistemes d’informació de la Conselleria de Sanitat d’interés per a la ciutadania, com són les històries clíniques en Atenció Primària i Especialitzada, el registre de vacunes, etc., i amb sistemes d’informació d’interés per a la gestió i el control de la despesa sanitària i de la prestació farmacèutica, entre altres. És una ferramenta indispensable per al control i la vigilància de la salut pública, i necessària i útil per a la investigació en matèria sanitària.

Totes les persones estan identificades en el SIP per un codi d’identificació personal, únic, exclusiu i permanent, el número SIP. Este número servix d’enllaç per a integrar l’aplicació SIP amb la resta d’aplicacions informàtiques de la Conselleria, +i és, a més, el número que s’ha de reflectir en les receptes sanitàries, quan hom hi tinga dret, i en el conjunt dels documents sanitaris oficials.