Informació al Ciutadà

Drets i obligacions

Consentiment informat

Consentiment informat Guia de Documents de Consentiment Informat per especialitats Guia de Documents de Consentiment Informat per ordre alfabètic
Imatge Portada Ciutadà

Consentiment Informat

S'entén per consentiment informat la conformitat expressa de la o el pacient, manifestada per escrit, amb l'obtenció prèvia de la informació adequada amb temps suficient, clarament comprensible per a ell, davant d'una intervenció quirúrgica, d'un procediment diagnòstic o terapèutic invasiu i en general sempre que es duguen a terme procediments que comporten riscos rellevants per a la salut. El consentiment ha de ser específic per a cada intervenció diagnòstica o terapèutica que comporte risc rellevant per a la salut de la o el pacient i l'haurà de demanar el metge responsable de les intervencions. En qualsevol moment, la persona afectada podrà retirar lliurement el seu consentiment.

Per a més informació es pot consultar el Decret 93/2004.


Guia de Documents de Consentiment Informat per especialitats

Nota aclaridora

Procediment per a l'obtenció del Consentiment Informat


Guia CI Castellà

Guia CI Valencià

Guia CI Anglés


Guia de Documents de Consentiment Informat per ordre alfabètic

Nota aclaridora

Procediment per a l'obtenció del Consentiment Informat


Guia CI Castellà

Guia CI Valencià

Guia CI Anglés