Direcció General de Farmacia

Establiments de Fabricació 'a mida' i de Distribució de Productes Sanitaris autoritzats a la Conselleria de Sanitat


Imagen Portada Farmacia

Relació d'Establiments de Fabricació de Productes Sanitaris 'a mida'

ORDE de 14 de novembre del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea i regula el Registre de llicències concedides, per la Conselleria de Sanitat, a establiments de fabricació a mida i de distribució de productes sanitaris [2005/12924]

Provincia: Sector: